Aktiv version 1.1 (Juni 2021)

Link til udgået version 1.0

Blade

Vedtægter for Boelsmosegaard Grundejerforening som er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. juni 1965 med senere ændringer.

§ 1

Foreningens navn er Boelsmosegaard Grundejerforening. Dens område er parceller udstykket fra matr. nr. 1 a af Udsholt by, Blistrup sogn, Gribskov Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser indadtil såvel som udadtil over for myndigheder, vandværk, elværk og andre lokale grundejerforeninger m.v. samt at administrere de fællesanliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i det i § 1 omhandlede område.

Hvis enkelte grundejere har problemer der ligger udenfor de fælles interesser og myndighederne beder grundejerforeningen om at forelægge sagen på vegne af de berørte grundejere, er bestyrelsen villig til at varetage denne opgave. Det kræver dog at de berørte grundejere skriftligt forelægger problemet for bestyrelsen. Bestyrelsen skal betragte sådanne opgaver som fortrolige mellem grundejer og bestyrelse.
§ 3

Enhver ejer af parceller udstykket fra det i § 1 nævnte matrikelnummer er ifølge servitutter forpligtet til at være medlem af foreningen, uanset om pågældende er skødehaver eller ej.

Medlemskabet begynder at løbe straks fra underskrift af slutseddel eller skøde. Ejere af nyudmatrikulerede parceller samt ejere af parceller, der ikke tidligere har hørt under Boelsmosegaard Grundejerforening, skal ved indtrædelse i foreningen indbetale et beløb svarende til den pr. parcel til enhver tid indestående formue i foreningen.

Køberen hæfter for sælgerens eventuelle kontingentrestance.

§ 4

Ethvert medlem er uden videre undergivet foreningens love, således som de til enhver tid er lovligt vedtaget på foreningens generalforsamlinger. Dog kan der ingensinde pålægges medlemmerne solidarisk ansvar for foreningens forpligtelser, for hvilke medlemmerne kun hæfter pro rata med deres grund.

§ 5

Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 – 5.

Medlemmer: Formand, kasserer samt 1 – 3 andre besty­relsesmedlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmerne sker på den årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og fordeler posterne.

På generalforsamlingen vælges derudover én suppleant til bestyrelsen og to revisorer. En suppleant kan også være revisor og omvendt.

Bestyrelsen, suppleanter og revisorer vælges for en periode på to år. Det er bestyrelsens pligt at sikre at udskiftningen af bestyrelsens medlemmer, suppleanter og revisorer sker flydende, således at man ikke risikerer at hele bestyrelsen stopper samtidigt. Medlemmer der ønsker at være medlem af foreningens bestyrelse opfordres til at melde sig som kandidater til bestyrelsen inden 1. marts.

Den ny bestyrelse skal offentliggøres senest tre uger efter generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsens samlede vederlag fast­sættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler vederlaget imellem sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender og antager fornøden juridisk og eventuel revisionsteknisk samt anden faglig bistand og udarbejder eventuelt en regnskabsinstruks til brug for foreningens kasserer og revisorer. Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Alle foreningens retshandler kan gyldigt foretages af formanden eller i tilfælde af dennes forfald af næstformanden i forening med et af bestyrelsens øvrige medlemmer, efter at sagen på lovlig vis er vedtaget på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Er et bestyrelsesmedlem uden anmeldt lovligt forfald udeblevet fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, er han eller hun udgået af bestyrelsen og erstattes af den suppleant, der er valgt med det største stemmetal. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 2 gange årligt. Afgørelser inden for bestyrel­sen træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er det formandens eller hvis denne ikke er til stede næstformandens stemme, der gør udslaget.
Der skrives referat. I referatet indføres alle på generalforsamlingerne og bestyrel­sesmøderne vedtagne beslutninger samt et kort referat af det forhandlede. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling, der afholdes en gang årligt den 2. søndag i juni, indkaldes primært pr. mail, sekundært pr. post, med 14 dages skriftligt varsel til hvert medlem.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse og være indsendt pr. e-mail mod kvittering eller skriftlig afleveret mod kvittering.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af bestyrelsen eller når mindst 25 af foreningens medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom. Fremkommer sådan begæring, vil ekstraordinær generalforsamling være at afholde senest 1 måned efter at begæringen er kommet bestyrelsen ved dens formand i hænde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel og indeholde oplysning om dagsorden, og kun de forslag, der er begæret behandlet, kan komme til behandling på den ekstraordinære generalforsamling.

Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder forhandlingerne og stemmeafgivningen og afgør alle tvivlsspørgsmål om sagernes behandlingsmåde.

Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 1 medlem forlanger skriftlig afstemning. Inden generalforsamlingen udleveres 1 kuvert med stemmesedler til hver fremmødt parcel.

Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamlinger er betinget af, at kontin­gent til foreningen er betalt.

Hvert medlem har 1 stemme for hver parcel vedkommende ejer.

Medlemmer kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. Et medlem kan dog højst repræ­sentere 1 grundejer yderligere når skriftlig meddelelse herom behørig dokumentation overdrages bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingens afholdelse.

Referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 2 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 7

Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretning  

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg

7. Fastsættelse af kontingent samt rykkergebyr for det følgende år

8. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år.

9. Eventuelt
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 8

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales af hver parcel.

Alle parceller betaler samme beløb.

Alle er pligtige til at tilmelde sig bankernes betalings Service.

Kontingentet trækkes i februar måned.

Kontingentet kan undtagelsesvis indbetales på foreningens bankkonto, Se hjemmesiden. 

Sidste frist for betaling er udgangen af februar måned.

Hvis denne frist overskrides, vil restancen med påløbende omkostninger – herunder rykkergebyr der fastsættes af generalforsamlingen – blive overgivet til inkasso.

Medlemmer, der overdrager deres ejendom i løbet af foreningens regnskabsår, og som derved ophører med at være medlemmer, har intet krav på tilbagebetaling af medlemskontingent eller udbetaling af nogen andele af foreningens formue eller af de af foreningen eventuelt dannede fonds.

Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfrie, men betaler fortsat vedligeholdelsesbidrag.

§ 9

Foreningens formand og, eller kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysning om medlemmernes navne, adresser og e-mailadresser.

Medlemmerne opgiver ved indmeldelsen deres bopæl og e-mailadresser, og er forpligtet til at meddele formanden og, eller kassereren enhver adresseforandring og enhver ændring af ejerforhold.

§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen mangfoldiggør regnskabet og udsender det til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 11

Bortset fra en kontant kassebeholdning, der ikke må være over 1.000 kroner, indsættes foreningens pengemidler i foreningens pengeinstitut.

Generalforsamlingen kan ved simpelt stemmeflertal træffe bestemmelse om anbringelse af midler børsnoterede statspapirer og kreditforeningsobligationer. Sådanne papirer skal noteres på foreningens navn.

På kassereren kan der på foreningens bekostning tegnes kautionsforsikring, hvis størrelse bestemmes af generalforsamlingen. Hvis ingen ny beslutning træffes, er forsikrings-summen det sidst vedtagne.

§ 12

Udover at varetage foreningens daglige ledelse påhviler det bestyrelsen at påse, at bebyggelsen i foreningens område samt parcellernes anvendelse, beplantning og vedligeholdelse ikke strider mod de på området tinglyste servitutter og deklarationer.
Grundejerforeninger forbeholder sig ret til at foranledige bebyggelse og anvendelse af grundene i strid med servitutter og deklarationer ændret, således at de opfylder bestemmelserne, og enhver udgift og omkostning hertil sker for den pågældende grundejers regning. Foreningens bestyrelse skal i denne anledning forsøge at opnå en aftale med kommunen om, at enhver ansøgning om bebyggelse og lignende i strid med servitutterne. forelægges bestyrelsen, forinden kommunens tilladelse gives. Foreningens bestyrelse bemyndiges til på foreningens vegne at give tilladelse til dispensation fra servitutter eller deklarationer, og det henstilles derfor til medlemmerne at forelægge planer, der ikke opfylder nævnte servitutters og deklarationers bestemmelser for forlods at indhente foreningens godkendelse.

Bestyrelsen udarbejder et ordensreglement, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, ligesom ændringer og tilføjelser til reglementet kun kan foretages med generalforsamlingens godkendelse, hvorved det påhviler bestyrelsen at påse, at de i reglementet optagne bestemmelser overholdes.

Hvis grundejeren ikke overholder reglementet, har bestyrelsen bemyndigelse til at foretage det fornødne på grundejerens regning. Dog først efter 2 skriftlige påbud, hvoraf det ene skal være fremsendt som anbefalet post.