Servitut

Servitutter på “Boelsmosegaard matr. nr. 1a Udsholt by, Blistrup sogn.

I anledning af at undertegnede A/S Nordgrund agter at udstykke og sælge det os tilhørende areal matr. nr. 1 a, Udsholt by, Blistrup sogn, i overensstemmelse med vedhæftede udstyk-ningsplan udarbejdet af landinspektør Percival Nielsen, pålægger vi herved nævnte ejendom følgende servitutter:

I. Grundejerforening.
De til enhver tid værende ejere af parceller fra matr. nr. 1 a Udsholt by, Blistrup sogn, er pligtige at være medlemmer af en grundejerforening, kaldet “Boelsmosegaard Grundejerforening”, der vil blive stiftet på sælgerens foranledning, hvilket kan ske, når mindst 20 parceller er afhændet, og senest skal være sket, når alle parceller er solgt.
Grundejerforeningen skal varetage vedligeholdelsen af vejene og i det hele taget alle fælles anliggender, og parcelejerne er pligtige at deltage i udgifterne herved samt i udgifterne til grundejerforeningens administration. Samtlige udgifter fordeles på parcelejerne med et lige stort bidrag pr. parcel.
Parcelejerne er forpligtede til at respektere “Boelsmosegaard Grundejerforenings vedtægter, således som disse til enhver tid måtte være lovligt vedtaget, og hvori kan optages bestem-melser om parcellernes bebyggelse, udnyttelse, beplantning m.v. alt med henblik på at udvikle og beskytte udstykningsområdet som et smukt boligkvartet.
Sådanne vedtægtsbestemmelser må ikke være i strid med nedenstående servitutter og skal til enhver tid være i overensstemmelse med bestemmelserne i Blistrup kommunes bygningsreg-lement, sundhedsvedtægt m.v. “Boelsmosegaard Grundejerforening” skal stå åben for tilslutning af parceller fra naboudstykninger efter sælgerens bestemmelse.

II. Byggelinier
Bygninger må ikke opføres nærmere vejmidte end 12½ meter.

III. Byggebestemmelser
Parcellerne er bestemt for åben og lav besbyggelse, og ethvert byggeri skal tilfredsstille be-stemmelserne i bygningsreglementet, sundhedsvedtægt og øvrige kommunale vedtægter.
På parcellerne må alene opføres sommerhuse og eenfamilieshuse, i smuk stil og et tiltalende udseende. Der må ikke på nogen parcel indrettes virksomhed af nogen art, der ved rag, støj, ilde lugt kan genere naboerne. Ej heller må oplagres noget, der frembyder ubehage-ligt skue eller er til ulempe for naboerne.
Det tilkommer alene sælgeren, og når samtlige parceller er solgt Blistrup sogneråd at afgøre om en opført bygning og ejendommens anvendelse m.v. tilfredsstiller disse bestemmelser, og parcelejeren bør sikre sig ved forud at indhente sælgerens respektiv sognerådets godkendelse.
Brugte huse må som almindelig regel ikke opstilles på parcellerne, men sælgeren, og når samtlige parceller er solgt, Blistrup sogneråd, kan dog give dispensation fra denne bestem-melse, når det drejer sig om ordentlige og pæne huse. Vedkommende andrager er pligtig at forelægge såvel bygningstegninger som fotografi.
På hver af parcellerne må kun opføres et hus, beregnet til bolig for een familie, i højst een etage med udnyttet tagetage. Desuden må der opføres de nødvendige udhuse, herunder garager, fritstående toilet må ikke opstilles på parcellerne. Det bebyggede areal af hver enkelt ejendom skal andrage mindst 42 m². Udhuse og garager må ikke medregnes heri.
Under de nu gældende byggerestriktioner hvor der er lempelser for opførelse af seriefrem-stillede sommerhuse på 35 m` bemærkes det, at sælgerne kan give dispensation til denne størrelse, såfremt bygherren har indhentet sognerådets godkendelse, og han kan stille den fornødne garanti for husets senere udvidelse tit det normalt gældende L:2 m2 minimumsareal.

IV. Veje
De på udstykningsplanen viste veje er private veje. De udlægges i en bredde of 7½, 1o og 12 m, hvoraf 4 m befæstes, dog for de 7½ m veje kun 2½ m befæstning.
Vejene i udstykningsområdet anlægges ved sælgerens foranledning efter projekt godkendt af sognerådet. Kørerbanerne asfalteres, og vejsiderne anlægges med græsrabatter.
Den fremtidige vedligeholdelse af vejene, der er private, påhviler efter lovgivningens regler til enhver tid parcelejerne og andre, som eventuelt måtte have fået tillagt færdselsret. Sælgeren, der har ret til enhver færdsel på vejene uden deltagelse i vedligeholdelsesudgifterne, har ret til at tillægge andre færdselsret mod deltagelse i vedligeholdelsen efter lovgivningens regler til enhver tid.
Parcelejerne er pligtige at tåle, at eventuelle til vejanlæggene hørende skråninger anlægges på parcellerne uden erstatning.
Når grundejerforeningen er dannet, har sælgeren, når denne måtte ønske det, ret til at forlange, at foreningen tager skøde på vejarealerne. Overdragelsen sker vederlagsfrit, men således at enhver omkostning og udgift ved overdragelsen, der ordnes af sælgeren, afholdes of grundejerforeningen. Såfremt overdragelsen af vejarealerne ikke har fundet sted forinden, kan grundejerforeningen, når samtlige grunde er solgt, kræve overdragelse heraf på de nævnte vilkår.

V. Vandforsygning
Samtlige parceller har pligt til tilslutning til Blistrup kommunes vandværk og pligt til at betale afgifter til vandværket efter takster, fastsat af Blistrup sogneråd som gældende for det kommunale vandværk.
Iøvrigt bemærkes, at Blistrup kommune skal have ret til opgravning på parcellerne i forbindelse med nedlægning eller reparation of vandledninger. Stikledninger af enhver art bekostes kontant af parcelkøberne.

VI. E1-ledningsmaster m.v.
Langs vejene trækkes hovedledninger for el-forsyning og så vidt muligt kun på vejenes grund men køberen må være indforstået med, at master anbringes i vajskellet og at nødvendige skråmaster og barduner anbringes på parcellerne. Stikledninger af enhver art bekostes of parcelkøberne.

VII. Kloak.
Det bemærkes, at der ikke i øjeblikket etableres egentligt kloakanlæg på det omhandlede udstykningsområde, og det fastsættes derfor, at bebyggelsen på de enkelte parceller indtil videre og såfremt sundhedsmyndig-hederne tillader det kan afvandes ved sivebrand, dog for vandclosetters vedkommende på vilkår, at der yderligere etableres trixanlæg til nævnte sivebrønd. Det bemærkes, at samtlige parceller efter påkrav fra kommunen er pligtige at tilslutte sig offentligt kloakanlæg ved sådans etablering, alt på de vilkår der måtte blive fastsat of kommunen eller landvæsenskommissionen.

IX. Garager og parkeringspladser
Ved tilrettelægning af indkørselsforholdene til parcellerne må sikres plads for parkering af mindst 2 biler på parcellen.
Garager skal overholde de under II nævnte byggelinier, og en garage i forbindelse med forplads til 1 bil opfylder ovennvænte parkeringskrav.

X. Hegn beplantning og udstykning.
Alene parcellerne har hegnspligt. For så vidt der på en parcel plantes levende hegn, uanset om det sker mod grænsen til vej eller til naboskel, skal hegnet altid holdes i en sådan afstand fra skellet, at grene m.v. ikke rager ud over skellinierne, dog at levende hegn efter enighed imellem de pågældende parcelejere kan plantes i skellinien, hvor parcellen grænser til anden parcel. Hegnet skal enten være levende hegn ikke over 1,8o m højt eller stolper med trod eller net ikke over 1,00 m højt.
Iøvrigt påhviler der parcelejerne hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler.
Enhver parcelejer er forpligtet til at sørge for, at hans parcel er i pæn og ordentlig stand og til snarest og inden 1 år efter overtagelsen at beplante den med gran, fyr, birk eller lignende.
Opmærksomheden henledes på sognerådserklæringens bestemmelse om en evt. samlet plan for om-rådets beplantning. Såfremt denne plan ikke skulle foreligge ved købernes beplantning af parcellerne, er disse ikke senere forpligtede til at følge denne plan.
Ingen parcel må udstykkes anderledes end på udstykningsplanen angivet, og ingen parcel må senere udstykkes yderligere.

XI . Tinglysning og påtaleret.
De foranstående under I – X incl. anførte bestemmelser vil være at tinglyse servitutstiftende på matr. nr. la Udsholt by, Blistrup sogn, mod grundsælgeren som påtaleberettiget og med berettigelse til at meddele dispensationer I det omfang, hvori grundsælgeren efter aftale med Blistrup kommune måtte anse sådanne for ønskelige og rimlige.
Når grundsælgeren ikke længere er ejer af nogem del af matr. Nr. 1a Udsholt by, Blistrup sogn, overgives påtaleretten til kommunen alene. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejemdommens blad I tingbogen.
Hillerød, den 22-03 1963

A/S Nordgrund Tinglyst 27-03 1963